فرم کنترل کیفی آب مقطر پزشکی و آزمایشگاهی

 

درجه بندی آب مقطر آزمایشگاهی طبق استاندارد CLSI

 

نوع I: هدایت کمتر از 0.1 میکروزیمنس بر سانتیمتر یا 0.01 میلی زیمنس بر متر

نوع II: هدایت بین 0.1 تا 0.5 میکروزیمنس بر سانتیمتر یا 0.01 تا 0.05 میلی زیمنس بر متر

نوع III: هدایت حداکثر تا 10 میکروزیمنس بر سانتیمتر یا 1 میلی زیمنس بر متر

 

حداقل در هر بار خرید یکبار آب مقطر آزمایشگاهی برای تطابق با ویژگی­ ها آزمایش شود.

 

فرم کنترل کیفی آب مقطر پزشکی و آزمایشگاهی:

 

مقادیر قابل قبول

 

 

 

 

 

تاريخ

 

 

 

 

 

 

هدايت الكتريكي
Conductivity

بدون رسوب

 

 

 

 

 

بررسي مواد معدني
)تست نيترات نقره(

عدم تغییر رنگ تا یک ساعت

 

 

 

 

 

بررسي مواد آلي
)احياء پرمنگنات(

بسته به نوع 8-5

 

 

 

 

 

PH

گزارش شود

 

 

 

 

 

کلنی کانت

عدم تغییر رنگ صورتی

 

 

 

 

 

مواد قابل اکسید شدن

عدم تغییر رنگ

 

 

 

 

 

فلزات سنگین

عدم کدورت

 

 

 

 

 

CO2

 

عدم کدورت

 

 

 

 

 

کلسیم

عدم کدورت

 

 

 

 

 

سولفات

عدم کدورت و تغییر رنگ

 

 

 

 

 

آمونیوم

 

فرم کنترل کیفی آب مقطر با فرمت Word و PDF به پیوست قرار داده شده است:

فرم کنترل کیفی آب مقطر.pdf

فرم کنترل کیفی آب مقطر.doc